A. WERKWIJZE PEER REVIEW

 

  1. De beslissing over de publicatie van een artikel in het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement wordt genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van de reviewers.
  2. De bijdrage wordt door de auteur rechtstreeks aan de redactiesecretaris bezorgd die de tekst doorstuurt naar de door de redactie aangeduide reviewers. De reviewers maken een kort verslag op dat wordt besloten met een advies over de opname van de bijdrage. Dit advies kan gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig zijn. Alle bijdragen worden onderworpen aan de peer review, ook de kortere praktijkgerichte bijdragen.
  3. Een gunstig advies houdt in dat de ingestuurde bijdrage zonder essentiële aanpassingen in het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement kan worden gepubliceerd.
  4. Wanneer wordt besloten tot een voorwaardelijk gunstig advies, geeft de reviewer aan op welke punten de bijdrage dient te worden aangepast of aangevuld om voor opname in aanmerking te komen.
  5. Een ongunstig advies betekent dat de bijdrage niet vatbaar is voor publicatie in het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement en dat wijzigingen aan de tekst evenmin daarvoor zullen volstaan.

 

B. AUTEURSINSTRUCTIES

 

1. Bijdragen

Er zijn drie soorten bijdragen:

  • grondige wetenschappelijke bijdragen van 10 bladzijden en meer (beoogde omvang van +- 7000 woorden). Voor deze artikels wordt een abstract gemaakt van 20 regels.
  • korte praktijkbijdragen van 3 tot 5 bladzijden (beoogde omvang +- 3000 woorden). Deze artikels behandelen op summiere wijze een actualiteitsgebonden onderwerp vanuit een praktijkervaring.
  • bij bepaalde onderwerpen kan de redactie beslissen om een juridische reflectie bij te voegen. In die zin wordt bij een bvb. praktijkgebonden artikel de reflectie gemaakt wat dit concreet betekent vanuit juridisch oogpunt en waar rekening mee moet worden gehouden rekening houdend met de regelgeving.

Elk nummer omvat 56 bladzijden. Per bladzijde zijn er ongeveer 3.300 karakters.
Voor de omvang van de bijdragen wordt uitgegaan van 550 à 600 woorden per bladzijde.

 

2. Citeerwijzen en afkortingen

APSA-stijl (American Political Science Association)

 

3. Spelling

Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwe officiële spelling.

 

4. Schema’s en afbeeldingen

Figuren en tabellen moeten, naast opname in de eigenlijke tekst, ook aangeleverd worden in afzonderlijke bijlagen.

 

5. Voetnoten

De voetnoten worden per artikel doorlopend genummerd.
Elk artikel bevat in de mate van het mogelijk ook een lijst van gebruikte referenties.

 

6. Timing

Teksten dienen ingeleverd te worden bij de redactiesecretaris binnen de deadline vooropgesteld door de redactiesecretaris.

 

7. Drukproeven

Alle proeven worden grondig nagezien door de uitgever.
Auteurs ontvangen alleen op uitdrukkelijk verzoek afzonderlijk een drukproef van hun bijdrage. De maximale termijn voor terugzending van de drukproef bedraagt, in voorkomend geval, vier werkdagen.