Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2012 - 2.


Management kan niet zonder emotie. Interview met overheidsmanager van het jaar, Stefaan Van Mulders.

Inhoud: Sinds 1997 kent de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB vzw) jaarlijks de prijs toe van de "Nederlandstalige overheidsmanager van het jaar". Met deze prijs wil de VVBB de aandacht vestigen op het groeiend belang van het modern overheidsm...


Het planlastendecreet. Een herijking van interbestuurlijke relaties in Vlaanderen.

Inhoud: Het planlastendecreet dat vorig jaar werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement legt de regels vast waarbinnen Vlaanderen plan- en rapporteringsverplichtingen kan opleggen aan de lokale besturen. Tegen 2014 zullen diverse lokale beleidsplannen zoal...


Hoe beter consulteren?

Inhoud: De Vlaamse Regering wil maatschappelijke actoren actiever bij het beleid betrekken. Maar slecht geplande of uitgevoerde consultatieprocessen kunnen gemakkelijk leiden tot slechtere in plaats van betere en meer gedragen beslissingen. Daarom is het n...


De efficiëntie van het gemeentelijk afvalbeleid.

Inhoud: Internationale, nationale maar ook gemeentelijke overheden zetten steeds vaker in op het reduceren van de huishoudelijke afvalproductie. In Vlaanderen is het vaak op dit laatste niveau dat het beleid zich vertaalt in concrete initiatieven. De impac...


Een ondersteunende matrixstructuur als succesfactor voor een kwaliteitsvol strategisch management in de FOD Financiën.

Inhoud: Een goede en nauwgezette uitvoering, monitoring en evaluatie van strategische en operationele plannen vereist de beheersing en de implementatie van een aantal methodieken. Deze methodieken ...