Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 8 ) : 2015 - 1.


Overheid in transitie(s)? Beleidsrollen en -instrumenten in een transitiecontext.

Inhoud: In het themanummer gaan we in op grootschalige systeemveranderingen ('transities') en de mogelijke rol die de overheid kan en moet spelen ten aanzien van transities. Vooraleer we putten uit de rijke ervaringen en praktijken in de verschillende bele...


Transitiepraktijk van de Vlaamse overheid. Meer dan een schijnbeweging?

Inhoud: Dit artikel brengt een aantal bevindingen samen over transitiedenken en de relatie met de transitiepraktijk binnen de Vlaamse overheid. In zijn oorsprong wijst dat denken op de nood aan diepgaande veranderingen (transities) om naar duurzamere samen...


Naar een 'andere overheid' in het Vlaamse woonbeleid?

Inhoud:   In Vlaanderen is het grondwettelijk recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen nog verre van gerealiseerd. De onderzoeksliteratuur p...


De veranderende rol van de overheid in multi-actor governance voor duurzaam materialenbeheer.

Inhoud: Met een transitie naar duurzaam materialenbeheer wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een systeemverandering op gang trekken van het milieuvriendelijk omgaan met afvalsto...


Vlot - Veilig - Betaalbaar - Leefbaar. Over Transitie, Transport en de Rol van de Overheid.

Inhoud: Wanneer beleidsmakers, onderzoekers of activisten over transitie spreken, dan is het transportsysteem dikwijls een van de eerste te veranderen systemen die ze noemen. Deze bijdrage neemt de langetermijnblik en de brede definiëring van sociotechnisc...


Praktijken van grenzenwerk in het beleidsveld Milieu en Gezondheid.

Inhoud: Het moet gezegd: tijdens haar drie meerjarenprogramma's in de periode 1999-2014 opereerde het Steunpunt Milieu en Gezondheid (M&G) in een beleidsdomein met een boeiende dynamiek. Dit artike...