Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2015 - 3.


Center of Government: van theorie tot praktijk. De case van het Departement Kanselarij en Bestuur binnen de Vlaamse overheid.

Inhoud: Een Center of Government (CoG) wordt omschreven als een organisatie of een groep van organisaties die directe ondersteuning en advies verleent aan de regeringsleider. Dit CoG verleent diensten zoals politieke en technische coördinatie van de regeri...


De beleids- en beheerscyclus: zes stellingen over strategische en prestatie-informatie in de meerjarenplannen van gemeenten, OCMW's en provincies.

Inhoud: Met de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC) trad op 1 januari 2014 een van de grootste hervormingen uit de Vlaamse organieke decreten in werking voor gemeenten, OCMW's en provincies. De strategische nota bij het meerjarenplan en de beleidsnot...


Politiek draagvlak voor het strategisch meerjarenplan uit BBC bij Vlaamse lokale besturen.

Inhoud: Algemeen bevat de literatuur een en ander over meerjarenplanning, maar tot op heden bestaan er weinig studies die het politieke draagvlak bestuderen. Deze bijdrage maakt een eerste balans op van het lokale politieke draagvlak voor het strategisch m...


Waarom Vlaamse gemeenten (voorlopig weinig of niet) vrijwillig online rapporteren over hun performantie: een verkennend onderzoek.

Inhoud: Dat online rapporteren van gemeentelijke performantie kan bijdragen tot meer externe accountabilty, is het uitgangspunt van deze bijdrage. De auteurs tonen via een mixed method-onderzoek echter aan dat Vlaamse gemeenten weinig of niet vrijwillig on...


Beleidsimplicaties van megatrends. Met een illustratie voor het systeem ruimtelijke ordening.

Inhoud: Dit artikel bespreekt de beleidsimplicaties van megatrends, nu al zichtbare, langdurige ontwikkelingen met een zeer brede reikwijdte die ingrijpende, verstrekkende gevolgen hebben voor de samenleving en het leefmilieu in Vlaanderen. Zulke ontwikkel...


De impact van de performance audits van het Rekenhof. Survey bij ambtenaren van de federale overheid.

Inhoud: Sinds 1998 is het Belgische Rekenhof - net zoals bijna alle rekenkamers in de OESO-landen - bevoegd om naast financiële controle en wettigheids- en regelmatigheidscontrole, ook performance audits uit te voeren. Rekenkamers gaan daarbij na of de uit...